استاد پارسا امیری مدرس تار و سه تار

پارسا امیری

مدرس سه تار و تار

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد فرشاد بنی عامریان مدرس پیانو و کیبورد

پارسا بنی عامریان

مدرس پیانو و کیبورد

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

سعید شیرازی

مدرس تنبک و دف

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد مصطفی عزیزی مدرس تنبور ترسیم آوای هنر

مصطفی عزیزی

مدرس تنبور نوازی

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد عرفان اسد مبینی مدرس ویولن

عرفان اسدمبینی

مدرس ویولن

تدریس نوازندگی ویولن، آهنگسازی و اجرای موسیقی چندین نمایشنامه و تئاتر، همکاری با مرکز موسیقی صدا و سیمای استان کرمانشاه به عنوان نوازنده ویولن

توضیحات بیشتر

استاد همایون امیری مدرس گیتار

همایون امیری

مدرس گیتار

دارای مدرک کارشناسی نوازندگی ساز جهانی از دانشکده هنر و معماری تهران، سرپرست و نوازنده گیتار گروه های موسیقی روبیک و کاروخ با 12سال سابقه تدریس موسیقی

توضیحات بیشتر

استاد سعید شیرازی مدرس نوازندگی دف

سعید شیرازی

مدرس دف و تنبک

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد آواز هادی گراوندی

هادی گراوندی

مدرس آواز

حضور در چندین در جشنواره خوانندگی محلی،استانی و کشوری،برگزاری اجرا در زمینه ترویج موسیقی ایرانی،مدرس صداسازی و آواز ایرانی .

توضیحات بیشتر

بی نام

مدرس تنبک

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد مصطفی عزیزی مدرس تنبور ترسیم آوای هنر

مصطفی عزیزی

مدرس تنبور نوازی

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد عرفان اسد مبینی مدرس ویولن

عرفان اسدمبینی

مدرس ویولن

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد همایون امیری مدرس گیتار

همایون امیری

مدرس گیتار

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد پارسا امیری مدرس تار و سه تار

پارسا امیری

مدرس سه تار و تار

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد فرشاد بنی عامریان مدرس پیانو و کیبورد

پارسا بنی عامریان

مدرس پیانو و کیبورد

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

بی نام

مدرس تنبک

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد مصطفی عزیزی مدرس تنبور ترسیم آوای هنر

مصطفی عزیزی

مدرس تنبور نوازی

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد عرفان اسد مبینی مدرس ویولن

عرفان اسدمبینی

مدرس ویولن

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر

استاد همایون امیری مدرس گیتار

همایون امیری

مدرس گیتار

مصـطفی عزیــزي متولــد آبــان مــاه 1369 مدرس، آهنگســاز، تنظیم کننــده و سرپرســت گــروه موســیقی ریــژوان زاده و
ساکن کرمانشاه می باشد.

توضیحات بیشتر